Pomoc prawna

Udzielamy konsultacji prawnych oraz organizujemy opiekę prawną dla ofiar przemocy, osób zagrożonych przemocą oraz świadków przemocy podczas postępowań przygotowawczych i sądowych.

Konsultacje prawne są prowadzone przez prawników Fundacji.
W przypadku szczególnie trudnych spraw włączamy do pomocy adwokatow współpracujących z Fundacją.

Na konsultacje prawne składają się m.in.:

  • udzielanie wyczerpujących informacji o sposobach i możliwościach wykorzystania dostępnych środków prawnych w walce z przemocą w rodzinie,
  • informowanie o prawach i obowiązkach świadka,
  • organizowanie pomocy w już toczących się postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przygotowawczych.


W ramach konsultacji prawnych udzielane są również porady prawne odnoszące się do konkretnych przypadków zgłaszanych przez ofiary przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie oraz osób z grup wysokiego ryzyka, które polegają na udzielaniu pomocy w zakresie:

  • redagowania, przygotowaniu oraz pisaniu pism procesowych,
  • przygotowania pism do urzędów oraz organów administracji,
  • załatwiania określonych spraw w urzędach, jednostkach administracji publicznej lub też samorządowej,
  • występowania w postępowaniu sądowym wraz z osobą doświadczającą przemocy (jako przedstawiciel organizacji pozarządowej);
  • wyjaśnieniu oraz interpretacji konkretnych przepisów prawnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji osoby doświadczającej przemocy;
  • przedstawieniu zakresu praw i obowiązków świadka w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.


Kompleksowa opieka prawna polega w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu sytuacji prawnej osoby doświadczającej przemocy i towarzyszeniu jej we wszystkich etapach ewentualnych postępowań.

copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom